Future Events

UniversityESTG Partner (Yes/NO)Date
University of Economics VarnaNO19 nov – 23 nov 2020

Past Events

UniversityESTG Partner (Yes/NO)
St. Pölten University of Applied SciencesNO
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
European University Cyprus (EUC)YES
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
University of Southern DenmarkNO
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
Tallinn University of Technology (TalTech)YES
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
University of BordeauxYES
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
 Jade University Of Applied SciencesNO
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
South East European UniversityNO
UniversityESTG Partner (Yes/NO)
University of South-EasternYES